autoproteccio.info

    info@autoproteccio.info

933078173

Informació sobre l'autoprotecció i els plans d'autoprotecció.

El Decret 30/2015 sobre autoprotecció, estableix les activitats que han de disposar d’un pla d’autoprotecció (PAU) homologat. Els llistats d’activitats afectades es troben dins d’uns annexos (annex I.A, annex I.B).

IMPORTANT sobre activitats annex I.B: Cal tenir present l'aclariment que fa el Decret 30/2015 en començar l'annex I.B, on diu textualment 

"Dins dels límits establerts en les determinacions de l’annex I.B, que tenen el caràcter de mínims, l’òrgan competent municipal, d’ofici o a petició d’una persona interessada, en aplicació de les competències municipals en protecció civil establertes per la legislació de règim local pot, mitjançant una ordenança, ampliar l’afectació dels centres i activitats que, sense estar inclosos a l’epígraf B de l’annex I i que no siguin d'interès per a la protecció civil de Catalunya, presentin un risc significatiu".

És a dir, que tot i que alguns establiments que es trobaven afectats pel Decret 82/2010 ara semblaria que pel Decret 30/2015 ja no es troben afectats, és necessari atendre els requisits particulars de cada municipi. 

 

Per tal de facilitar al titular d’un establiment la interpretació de l'annex I, i així saber si la seva activitat es troba afectada, tot seguit us agrupem les activitats de forma sintetitzada a la següent taula. Entenem que en alguns casos pot haver dubtes, així que posem a la seva disposició el telèfon 933078173 i el mail info@autoproteccio.info per a qualsevol aclariment:

 

Categoria general d'activitat o establiment

Tipus concret d'activitat o establiment

Criteri per a considerar dins annex I.A (requereix PAU en l'àmbit de Catalunya).  

Criteri per a considerar dins annex I.B (requereix PAU en l'àmbit local). 

Emmagatzematges perillosos i/o activitat industrial.

Afectada per ITC APQ-1 Líquids inflamables i combustibles.

> 200 m3 

(codi AA.01.1)

---

Afectada per ICT APQ-2 Òxid d’etilè.

> 1 t (codi A.A.01.2)

---

Afectada per ICT APQ-3 Clor.

> 4 t (codi A.A.01.3)

---

Afectada per ITC APQ-4 Amoníac anhidre.

> 3 t (codi A.A.01.4)

---

Afectada per ITC APQ-5 Ampolles i ampollasses de gasos comprimits liquats i dissolts a pressió.

Categories de magatzem 4 i 5 

(codi A.A.01.5)

---

Afectada per ITC APQ-6 Líquids corrosius.

> 500 m3 

(codi A.A.01.6)

---

Afectada per ITC APQ-7 Líquids tòxics.

> 200 m3 

(codi A.A.01.7)

---

Afectada per ITC APQ-8 Fertilitzants a base de nitrat amònic, amb alt contingut en nitrogen.

> 200 t 

(codi A.A.01.8)

---

Establiments afectats per la normativa per la qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses.

Tots (codi A.A.02)

---

Les instal·lacions industrials o d'emmagatzematge en les quals intervenen substàncies perilloses no tòxiques: aquelles en què estan presents altres substàncies perilloses diferents de les esmentades en els apartats anteriors, en quantitats iguals o superiors al 60% de les que figuren a la columna 2 de les parts 1 i 2 de l'annex I del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

 

 

Cal consultar el RD 840/2015, anar a annex I, i dins les taules de  part 1 i 2 fixar-se a les quantitats de la columna 2. 

A partir d'un 60 % de la quantat implicada, ens aplica fer PAU.

(codi A.A.03)  

Establiments en què intervenen explosius: aquells regulats a l’Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer, per la qual s’actualitza la Instrucció tècnica complementària núm. 10, sobre prevenció d’accidents greus, del Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer.

Tots (codi A.A.04)

---

Establiments no afectats per la ITC 10 (Reial decret 230/1998, modificat pel Reial decret 277/2005) però on hi ha productes inclosos a la normativa esmentada, en una quantitat equivalent al 50% de les quantitats establertes a la ITC 10.

---

Tots (codi B.A.00.0)

Gestió de residus perillosos.

Tots excepte gestors VFU o si la quantitat és < quantitats normativa APQ ó normativa Seveso (codi A.A.08)

---

Explotacions i indústries relacionades amb la mineria, sempre que s’hi desenvolupi una activitat subterrània o bé que disposin de més de 20 treballadors (RD 863/1985 mofificat per RD 150/1996).

Tots (codi A.A.09)

---

Amb càrrega de foc ponderada i corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m² o 13.600 MJ/m², (risc intrínsec alt 8, segons la taula 1.3 de l’Annex I del Reial decret 2267/2004).

Tots (codi A.A.06)

---

Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup segons el Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, quan superin les quantitats totals emprades en 6 tones.

> 6 t

Tots (codi A.A.07)

---

Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP-02, IP-03 i IP-04 amb més de 500 m³.

Tots (codi A.A.05)

---

Investigació

Instal·lacions d’utilització confinada d’organismes modificats genèticament: les classificades com a activitats de risc alt (tipus 4) al Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’prova el Reglament general per al desplegament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament

Tots (codi A.B.01.0)

Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament, emmagatzemament i distribució de substàncies o matèries biològiques perilloses: les instal·lacions que continguin agents biològics del grup 4, determinats al Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant la feina.

Tots (codi A.B.02.0)

---

Infraestructures de transport

Túnels de carretera amb més de 1.000 metres de longitud.

Tots (codi A.C.01.0)

 ---

Túnels entre 500 i 1.000 metres de longitud amb una IMD superior a 5.000 vehicles/dia.

Tots (codi A.C.01.0)

 ---

Conjunt de túnels, amb longitud total superior a 1.000 m, que formin part de la mateixa via i que estiguin separats entre si per una distància inferior a 500 m.

Tots (codi A.C.01.0)

 ---

Aeroports.

Tots (codi A.C.08.0)

 ---

Aeròdroms públics i comercials.

---

 Tots (codi B.B.00.0)

Conductes que transporten substàncies perilloses: etilenoductes, gasoductes i oleoductes. En el cas dels gasoductes, s’inclouen les conduccions que transporten gas natural per sobre de 16 bars (pressió de transport secundari).

Tots (codi A.C.09.0)

 ---

Estacions i intercanviadors de transport terrestre: aquells amb una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

Tots (codi A.C.04.0)

 ---

Línies ferroviàries metropolitanes.

Tots (codi A.C.03.0)

 ---

Trens cremallera amb un volum de viatgers superior a 400.000 viatgers/any

Tots (codi A.C.10.0)

 ---

Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m.

Tots (codi A.C.02.0)

 ---

Conjunt de túnels ferroviaris, amb longitud total superior a 1.000 m, que formen part de la mateixa via i que estan separats entre si per una distància inferior a 500 m.

Tots (codi A.C.02.0)

 ---

Autopistes de peatge.

Tots (codi A.C.05.0)

 ---

Àrees d’estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

Tots (codi A.C.06.0)

 ---

Els ports d’interès general, i els ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin d’interès general.

Tots (codi A.C.07.0)

 ---

Activitats i infraestrucures energètiques

Instal·lacions nuclears i radioactives: les que continguin fonts de categoria 1, 2 o 3, definides a la guia de seguretat RS-G-1.9 dels estàndards de seguretat de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.

Tots (codi A.D.01.0)

---

Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments): les classificades a l’Ordre de 12 de març de 1996, per la qual s’aprova el Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments, així com a la Resolució de 31 de gener de 1995, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant del risc d’inundacions.

Tots (codi A.D.02.0)

---

Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia elèctrica: els de potència nominal igual o superior a 300 MW. Excepte els d'energia solar o eòlica.

Tots (codi A.D.03.0)

---

Subestacions de distribució d’energia elèctrica en alta tensió de la xarxa de transport a la de distribució.

Tots (codi A.D.04.0)

---

Espectacles amb pirotècnia

Actes de foc, inclosos a la normativa sectorial competent, amb més de 100 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria.

200 kg de matèria reglamentada

(Codi A.K.00.0) 

< 200 > 100 kg de matèria reglamentada 

(Codi B.F.00.0)  

Edificis estratègics

Edificis d’importància estratègica per a la gestió d’emergències que afectin un gran volum de població, com ara el CECAT i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Tots (codi A.E.00.0)

 ---

Activitats sanitàries

Establiments d’usos sanitaris en els quals es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat.

≥ 200 llits 

(codi A.F.01.0)

< 200 llits 

(codi B.C.00.1)

Centres de diàlisi amb més de 30 places.

---

30 places

(Codi B.C.00.1)

Qualsevol altre establiment d’ús sanitari.

≥ 2.000 persones i/o 

altura evacuació  ≥ 28 m (unes 8 plantes)

(codi A.F.02.0)

< 2.000 > 200 persones

(codi B.C.00.2)

Centres docents i similar

Establiments d'ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb malalties mentals que disposin de més de 100 places.

≥ 200 places

(Codi A.G.01.0)

< 200 > 100 places  

(Codi B.D.01.0)

Qualsevol altre establiment docent (ús educatiu).

≥ 2.000 persones i/o 

altura evacuació  ≥ 28 m (unes 8 plantes)

(codi A.G.02.0)

< 2.000 > 1000 persones 

(codi B.D.02.0)

Llars d’infants.

---

> 100 infants (codi B.D.02.0)

Ludoteques.

---

> 100 infants (codi B.D.02.0)

Residències de gent gran i altres col·lestius sensibles

Activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans.

≥ 200 places

(codi A.H.01.0)

< 200 > 100 places

(codi B.E.00.0)

 

Altres establiments residencials públics a edificis

Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic (Ex. Hotel, hostal, residència o equivalent).

≥ 2.000 persones i/o 

altura evacuació  ≥ 28 m (unes 8 plantes)

(codi A.H.02.2)

 ---

Càmpings

Instal·lacions de càmping amb una capacitat igual o superior a 5.000 persones.

Tots

(codi A.J.01.7)

 ---

Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d'inundació (zones inundables per períodes de retorn de 500 anys o per criteris geomorfològics, com també les zones afectades per cons de dejecció).

Tots

(codi A.J.01.8)  

 ---  
Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu d'incendi forestal (ubicades a menys de 500 m de massa forestal).

Tots

(codi A.J.01.9)  

 ---  
 ---  
Instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc químic (zona d'intervenció).

Tots

(codi A.J.01.10)  

Altres (esdeveniments, espais públics...)

Activitat en edifici amb capacitat o aforament igual o superior a 1.000 persones o amb una altura d’evacuació igual o superior a 28 m.

≥ 2.000 persones i/o 

altura evacuació  ≥ 28 m (unes 8 plantes)

(codi A.J.01.0)

< 2.000 > 1.000 persones 

(codi B.F.01.0)

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament

≥ 2.000 persones

(codi A.J.01.2)

 

Activitats en espais delimitats amb un nombre d’assistents i participants previstos.

≥ 5.000 persones

(codi A.J.01.3)

< 5.000 > 2.000 persones 

(codi B.F.01.4)

Activitats en espais no delimitats amb un nombre d’assistents i participants previstos

≥ 20.000 persones

(codi A.J.02.1)

< 20.000 > 10.000 persones 

(codi B.F.02.1)

En espais no delimitats, aquelles activitats considerades d'especial risc* amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 5.000 persones.

* RS ≥ 175 on RS = Persones / Metres amplada conjunt accessos  

≥ 5.000 persones

(codi A.J.02.2)  

< 5.000 > 2.000 persones 

(codi B.F.02.2)  

 

Edificacions o urbanitzacions aïllades 

Urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 m que els envolta, les obres dels quals no estiguin recepcionades per l’Ajuntament, o que no estiguin inclosos en un pla de protecció civil municipal. Es pot admetre un pla únic per a diferents urbanitzacions i nuclis de població, sempre que es prevegin els riscos particulars de cada un i sempre que es consideri l’efecte dòmino entre ells.

Totes (codi A.I.00.0)

 ---

 

Cal afegir les activitats, instal·lacions o dependències no incloses a l'annex I, però que presentin un especial risc o vulnerabilitat segons els criteris que s'exposen a continuació. Aquestes activitats poden quedar incloses dins l'àmbit de d'aplicació del Decret 30/2015 i sotmeses al procediment administratiu descrit a l'article 20 (requerit PAU en l'àmbit de Catalunya), a través de la resolució motivada del director o directora general competent en matèria de protecció civil:

 

 

Grup de risc o vulnerabilitat

Tipus concret de risc o vulnerabilitat

Proximitat a potencials accidents greus

Elements vulnerables i molt vulnerables, no inclosos a l'annex I, i ubicats a la zona d’intervenció d’accidents greus potencialment possibles als establiments afectats per la normativa d’accidents greus (codi A.L.00.0).

Elements molt vulnerables, no inclosos a l'annex I , ubicats a la zona d’alerta d’accidents greus potencialment possibles als establiments afectats per la normativa d’accidents greus (codi A.L.00.0).

Proximitat a zones de risc Elements vulnerables i molt vulnerables, no inclosos a l'annex I, i ubicats en les zones de risc definides pels plans elaborats per la Generalitat, d’acord amb la naturalesa de cada risc. Estaran definits al propi pla especial de la Generalitat (codi A.L.00.0).
Difícil accés o aïllament Activitats o centres no inclosos a l'annex I que presenten un grau significatiu de risc per als seus ocupants perquè presenten condicions que compliquen l’accés dels serveis de rescat i salvament o perquè, per la seva ubicació respecte als serveis de rescat i salvament, no poden rebre auxili en un termini inferior a 20 minuts (codi A.L.00.0).
Altres

Altres activitats o centres que presentin un grau significatiu de risc per a la població interior o exterior (codi A.L.00.0).

 

 

Espai web impulsat per Aula de Millora     

www.aulademillora.com

Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · Fax. 932664701